Prevádzkový poriadok:

Nájomca je pred uzavretím zmluvy o nájme povinný sa oboznámiť s týmto prevádzkovým poriadkom prenajímateľa a v plnom rozsahu ho rešpektovať a dodržiavať. Nájomca podpisom nájomnej zmluvy potvrdzuje, že bol s týmto prevádzkovým poriadkom oboznámený a že práva a povinnosti v ňom špecifikované berie na vedomie. Porušenie tohto prevádzkového poriadku nájomcom je považované za závažné porušenie nájomnej zmluvy, ktoré vedie k jej ukončeniu a náhrade škody nájomcom, ak prenajímateľovi škoda vznikla.

Používanie kolobežky:

Nájomcom kolobežky môže byť len osoba staršia ako 15 rokov.

Prenájom kolobežky je možný len po predložení občianskeho preukazu.

Kolobežka je určená len pre jednu osobu. Výkon motora kolobežky nepresahuje 250W, max. rýchlosť nesmie prevýšiť 25 km/h.
Nájomca nesmie poskytnúť predmet nájmu do užívania tretej osobe s výnimkou rodinných príslušníkov nájomcu.
Nájomca je povinný si kolobežku pred prevzatím dôkladne skontrolovať, či na nej nie sú badateľné akékoľvek vady. Na neskoršiu reklamáciu vád prenajímateľ nebude prihliadať. Pokiaľ však nájomca zistí nejaké závady či nedostatky počas doby užívania kolobežky, je povinný ich nahlásiť pri odovzdávaní kolobežky.
Nájomca berie na vedomie, že na kolobežke jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko. Nájomca je povinný počas užívania používať bezpečnostnú prilbu. Odporúča sa aj použitie chráničov kolien a lakťov, chrániča chrbtice, vystužených rukavíc a pevnej obuvi.
Kolobežku nesmie viesť osoba so zníženou schopnosťou udržať rovnováhu, so zhoršeným zrakom alebo iným zdravotným alebo pohybovým obmedzením..
Nájomca berie na vedomie, že kolobežka je určená na použitie ako športová potreba, nie ako plnohodnotný dopravný prostriedok.
Počas používania kolobežky je zakázané požívať alkoholické nápoje, omamné látky a fajčiť.
Prevádzka na komunikáciách:

Prevádzka kolobežiek na pozemných komunikáciách sa riadi vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách č. 464/2009 Z. z. Pri jej používaní je nutné dbať na pravidlá cestnej premávky tak, ako pri jazde na bicykli. Kolobežkou možno jazdiť pri pravom okraji vozovky alebo po cyklistických chodníkoch. Po chodníku je možné ju iba viesť. Maximálne prejdená vzdialenosť garantovaná výrobcom je 40 km. Prejdená vzdialenosť závisí na jazdných vlastnostiach, štýle jazdy, hmotnosti nájomcu a spôsobe zachádzania s kolobežkou.
Kolobežka je určená predovšetkým na jazdu po asfaltových komunikáciách a po spevnených lesných a poľných cestách. Kolobežka nie je vzhľadom ku svojej konštrukcii určená na jazdu vo voľnom teréne.
V prípade, že kolobežka nie je vybavená predným svetlom bielej farby a zadným svetlom červenej farby, nie je za daného stavu vybavenia spôsobilá k cestnej premávke za zníženej viditeľnosti. Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, môže byť predné svetlo nahradené svetlom bielej farby s prerušovaným svetlom. Zadné červené svetlo môže byť nahradené svetlom s prerušovaným svetlom červenej farby.

Zodpovednosť:

Nebezpečenstvo škody na predmete nájmu prechádza na nájomcu prevzatím predmetu nájmu. Nájomca je povinný konať tak, aby na predmete nájmu nevznikla škoda jeho činnosťou alebo nedbanlivosťou.
Nájomca nesmie zasahovať do konštrukcie kolobežky, vykonávať opravy a technické zmeny. V prípade zistenia akýchkoľvek zásahov do kolobežky je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi všetky náklady súvisiace s opravou predmetu nájmu do pôvodného stavu.
Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené predmetom nájmu na jeho vlastnom majetku ani na iných predmetoch hnuteľných ako aj nehnuteľných, či škode vzniknutej iným osobám po celú dobu trvania nájmu, ani za zdravie nájomcu po celú dobu trvania nájmu. Prenajímateľ rovnako nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nájomcom v prípadoch, kedy bude zistené porušenie tohto prevádzkového poriadku, nedodržanie pravidiel prevádzky na pozemných komunikáciách. V prípade porušenia pravidiel cestnej premávky sa nájomca zaväzuje uhradiť prípadnú finančnú pokutu, ako aj ďalšie možné sankcie zo strany Dopravného inšpektorátu Policajného zboru.
Zodpovednosť za škody spôsobené podcenením fyzických schopností a technickej zdatnosti pri ovládaní kolobežky nesie nájomca.
Nájomca taktiež preberá zodpovednosť za všetky kolobežky uvedené v ním podpísanej nájomnej zmluve, takisto aj za rodinných príslušníkov, ktorí kolobežku používajú.
Ak si nájomca požičia viac kolobežiek, napr. aj pre osoby mladšie ako 18 rokov, preberá týmto nájomca zodpovednosť za všetky kolobežky a rovnako aj za osoby, ktoré kolobežky uvedené v ním podpísanej zmluve využívajú, ak sú nimi osoby mladšie ako 18 rokov.
Pri defekte či rozbití kolobežky sa musí nájomca dopraviť na miesto prenajatia sám, prenajímateľ nemá povinnosť dopraviť v takomto prípade na miesto prenajatia kolobežku spolu s nájomcom.
Pri úmysle vzdialenia sa od kolobežky je nájomca povinný zastaviť na bezpečnom mieste, z ktorého nebude obmedzovať ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách a zabezpečiť kolobežku proti ukradnutiu prostredníctvom bezpečnostného zámku.
V prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetu nájmu je nájomca povinný túto udalosť bezodkladne hlásiť prenajímateľovi na telefónnom čísle +421919313620 a zároveň polícii Slovenskej republiky.
Pri nedodržaní termínu vrátenia kolobežky je nájomca povinný doplatiť zvyšné nájomné v zmysle cenníka prenajímateľa resp. toto započítať so zálohou nájomcu poskytnutou prenajímateľovi pri uzavretí nájomnej zmluvy.
Pri strate kolobežky alebo nejakej jej časti, či doplnku resp. jej poškodení je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi škodu vo výške stanovenej cenníkom. Prenajímateľ má právo vzniknutú škodu započítať so zálohou nájomcu poskytnutou prenajímateľovi pri uzavretí nájomnej zmluvy.